Aandachtspunten voor tijdelijke contracten in Luxemburg

Definitie

In tegenstelling tot arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) is de uitzendrelatie een driehoeksverhouding, waarbij drie partijen betrokken zijn.

Er worden dus tegelijkertijd twee overeenkomsten gesloten: de eerste tussen het uitzendbureau en de werknemer, ook wel de overeenkomst van opdracht genoemd, en de tweede tussen het uitzendbureau en de inlenende onderneming, de zogenoemde detacheringsovereenkomst.

x-Lux-Les-cas-de-recours-à-lintérim_NL-tabel-1.PNG

Gevallen waarin een beroep wordt gedaan op uitzendwerk

Een tijdelijke opdracht kan alleen worden aangegaan voor de uitvoering van een specifieke en niet permanente taak.

Onder verwijzing naar artikel L122-1 mag het tijdelijke contract niet tot doel hebben een betrekking die verband houdt met de normale en permanente activiteit van de onderneming, op permanente basis te vervullen.

In dit opzicht zijn zowel tijdelijke arbeidsovereenkomsten als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bedoeld om te voorzien in een specifieke behoefte binnen een onderneming. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft het beginsel, terwijl uitzendwerk en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd slechts bepaalde uitzonderlijke situaties betreffen.

Onder verwijzing naar artikel L122-1 van het arbeidswetboek worden in artikel L131-4 de situaties opgesomd die als specifieke en niet-duurzame taken worden beschouwd:

 • De vervanging van een werknemer die tijdelijk afwezig is of wiens contract is opgeschort om andere redenen dan een collectief arbeidsconflict of gebrek aan werk ten gevolge van slechte weersomstandigheden of economische oorzaken. Er zij op gewezen dat het mogelijk is gebruik te maken van uitzendarbeid ter vervanging van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wiens post vacant is geworden, in afwachting van de indiensttreding van zijn of haar vervanger op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Seizoenarbeid
 • Jobs waarvoor het gebruikelijk is geen beroep te doen op een contract van onbepaalde duur (lijst vastgesteld door een grand-ducal verordening)
 • De uitvoering van een occasionele en punctuele taak die geen deel uitmaakt van de dagelijkse activiteit van de onderneming
 • De uitvoering van een specifieke enniet-duurzame taakin geval van tijdelijke en uitzonderlijke groei van de onderneming
 • Het verrichten van dringende werkzaamheden die noodzakelijk zijn geworden ter voorkoming van ongevallen of ter voorkoming van enig nadeel voor de onderneming en haar personeel
 • Tewerkstelling van een bij ADEM ingeschreven werkloze
 • Werkgelegenheid ter bevordering van de aanwerving van bepaalde categorieën werkzoekenden
 • Werkgelegenheid waarvoor de werkgever zich ertoe verbindt de werknemer een aanvullende beroepsopleiding te geven

woman-going-to-work-shutterstock_1235343790-min.jpg

Wegens zijn tijdelijk karakter moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de sluiting ervan noodzakelijkerwijs een precieze einddatum hebben.

In bepaalde gevallen kan de overeenkomst van overdracht echter geen precies einde hebben:

 • Vervanging van een werknemer die afwezig is of wiens contract is opgeschort om een andere reden dan een collectief arbeidsgeschil
 • Vervanging van een werknemer in een functie die vacant is geworden voordat zijn of haar opvolger in functie is getreden
 • seizoenarbeid
 • Sectoren waarin het niet gebruikelijk is om met een vast contract te werken

Wanneer in deze gevallen de overeenkomst van opdracht geen bepaalde duur heeft, moet zij voor een minimumduur worden gesloten en moet de duur ervan samenvallen met het einde van de afwezigheid van de werknemer of met de verwezenlijking van het doel waarvoor zij is gesloten.

Aangezien slechts in uitzonderlijke situaties een beroep op uitzendarbeid kan worden gedaan, mag de duur van de overeenkomst van opdracht niet meer dan 12 maanden bedragen, verlengingen inbegrepen(maximaal twee verlengingen). In deze mogelijkheid tot verlenging moet worden voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst en er moet een aanhangsel worden gesloten.

Er zijn echter twee situaties waarin de maximale looptijd van het contract langer dan 12 maanden kan zijn:

 • Seizoenscontracten
 • De minister van Arbeid kan de maximumduur van de arbeidsovereenkomst verlengen wanneer van de werknemers wordt verlangd dat zij over zeer gespecialiseerde kennis of bewezen beroepservaring in deze specialisatie beschikken.

Er zij op gewezen dat niet-naleving van deze bepalingen zal leiden tot de herkwalificatie van de overeenkomst van opdracht in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Anne-Sophie-Comazzi_2021-03-01-113409.jpg

Anne-Sophie Comazzi