Voorwaarden voor het geven van richtlijnen aan Axis Projects consultants

over_axis_beroepsethiek_shutterstock_741068998__1_-min.jpg

Waarover gaat het?

Wanneer een onderneming met één of meerdere consulenten werkt, kan het gezag over de betreffende consulent ter sprake komen : wie oefent het gezag uit? Wat kan ik als richtlijnen geven aan een consulent wanneer ik niet zijn wettelijke werkgever ben?

De wet op de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers stelt als principe dat u geen gezag kan uitoefenen over de consulenten die door Axis Projects aangesteld worden. Alleen Axis Projects, de dienstenleverancier, kan dit gezag uitoefenen.

Niettemin staat de wet u sinds 10 oktober 2013 toe om, mits het naleven van bepaalde voorwaarden, richtlijnen te geven aan de consulenten van Axis Projects.

Het is belangrijk om de voorwaarden te kennen waaronder u richtlijnen kunt geven, aangezien het niet naleven ervan tot zware gevolgen kan leiden.

In concreto

Het recht om richtlijnen te geven

Principe

U heb het recht om, onder bepaalde voorwaarden, richtlijnen te geven :

 • aan het personeel dat via een arbeidsovereenkomst verbonden is met Axis Projects, dienstenleverancier;
 • aan de onderaannemers van Axis Projects.

De richtlijnen

 • moeten voorzien worden in de overeenkomst die tussen u en Axis Projects werd afgesloten;
 • moeten effectief overeenstemmen met de richtlijnen die werden vastgelegd in de betreffende overeenkomst;
 • mogen geen afbreuk doen aan het gezag van Axis Projects over haar werknemers en/of onderaannemers.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Misschien vraagt u zich af hoe u kunt weten welke richtlijnen al dan niet afbreuk doen aan het gezag van Axis Projects over haar consulenten. We kunnen enkele voorbeelden geven.

Voorbeelden van richtlijnen die geen afbreuk doen aan het gezag van Axis Projects

Richtlijnen betreffende de volgende elementen :

 • planning van de uit te voeren opdracht en de tussentijdse resultaten;
 • openings- en sluitingsuren van de werf/van de werkplaats en algemene momenten van onderbreking;
 • toegang tot uw lokalen en/of installaties in functie van de vereisten van de opdracht;
 • omstandigheden, procedures en methodes die eigen zijn aan u en waarmee men rekening dient te houden bij de uitvoering van de opdracht;
 • tussentijdse aanpassingen waarmee men rekening moet houden in het kader van de uitvoering van de opdracht;
 • technische voorschriften met betrekking tot het gebruik en/of het onderhoud van bepaalde machines en materialen en/of aangaande werken op maat, met inbegrip van de gerichte opleiding die nodig is voor de uitvoering van de opdracht en die specifiek is voor u;
 • technische voorschriften met betrekking tot het gebruik en/of het onderhoud van bepaalde installaties en infrastructuur en/of aangaande de processen met inbegrip van de gerichte opleiding die nodig is voor de uitvoering van de opdracht en die specifiek is voor u;
 • dringende interventies met het oog op het voorkomen/beperken van economische schade.

Voorbeelden van richtlijnen die afbreuk doen aan het gezag van Axis Projects

Richtlijnen betreffende de volgende elementen :

 • aanwervingsbeleid;
 • beleid met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden;
 • toezicht op de vordering van de werken en reporting met het oog op dit toezicht;
 • beleid inzake opleiding, behalve wat betreft de opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en die specifiek zijn voor de opdrachtgever;
 • toezicht op de werktijd en vastlegging van overuren, pauzes of eventuele compenserende rustdagen;
 • toelating voor en rechtvaardiging van afwezigheden;
 • beleid inzake disciplinaire sancties en ontslag;
 • evaluatie- en functioneringsgesprekken;
 • elementen waaruit de functie bestaat.

Deze lijsten van voorbeelden zijn niet-limitatief.

Onderliggende verplichtingen

U moet het bestaan van de betreffende overeenkomst onverwijld meedelen aan :

 • uw ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan,
 • uw comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek daaraan,
 • uw vakbondsafvaardiging.

Gevolgen in geval van niet-naleven

Indien u de voorwaarden met betrekking tot uw recht op het geven van richtlijnen niet naleeft:

 • Zal de tussen u en Axis Projects afgesloten overeenkomst nietig zijn.
 • Zal u beschouwd worden als zijnde gehouden aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de consulenten van Axis Projects, en dit vanaf het begin van de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Zal u samen met Axis Projects solidair aansprakelijk zijn voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst die geacht wordt u te binden met de consulenten .

Conclusie

Het niet-naleven van de voorwaarden met betrekking tot het recht op het geven van richtlijnen kan ernstige praktische en financiële gevolgen hebben.

Het is dus belangrijk om de richtlijnen, die vooraf werden gedefinieerd en bepaald in de overeenkomst die u bindt met Axis Projects en die geen afbreuk mogen doen aan het gezag van Axis Projects over haar consulenten, strikt na te leven.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!