Ontslag bij langdurige ziekte

Laptop-on-desk-with-paper-stack-shutterstock_87401582-min.jpg

Principe

Een zieke werknemer ontslaan is altijd mogelijk. Er moet echter rekening gehouden worden met enkele regels. Het mag niet gaan om een kennelijk onredelijk ontslag of om een ontslag op basis van discriminatie van zijn gezondheidstoestand.

Periode van bescherming

Een werknemer heeft tijdens de ziekteperiode geen ontslagbescherming. Het is uiteraard wel verboden om de werknemer te ontslaan omwille van zijn ziekte.

De werkgever zal in eerste instantie moeten bewijzen dat het ontslag van de werknemer niet plaatsvond op grond van de gezondheidstoestand van de werknemer, maar op grond van gewettigde criteria.

Op welke manier kan het contract beëindigd worden?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst op verschillende manieren beëindigen.

  • Door middel van het presteren van de opzeggingstermijn: Dit is in de praktijk echter niet zo eenvoudig, vermits de opzeggingstermijn maar kan beginnen wanneer de werknemer terug genezen is. Ondertussen blijft de opzegging geschorst.
  • Door het betalen van een verbrekingsvergoeding: Om onmiddellijk een einde te maken aan de overeenkomst kan er ook geopteerd worden om een verbrekingsvergoeding te betalen. Deze vergoeding moet overeenkomen met het loon dat verschuldigd zou zijn voor de duur van de opzeggingstermijn.

Om welke redenen kan het contract beëindigd worden?

Het contract kan beëindigd worden om redenen die te maken hebben met het gedrag of met de geschiktheid voor de job (bijvoorbeeld slechte prestaties), maar ook om economische of organisatorische redenen.

Stel dat de werkgever kan bewijzen dat de ziekte een directe negatieve invloed heeft op de organisatie van het werk, dan is het ontslag van de zieke werknemer aanvaardbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan over een afname van de productiviteit of om een toename van de belasting van de collega’s. Hij zal in dat geval moeten aantonen dat er geen andere handelingen mogelijk waren dan het ontslag van de werknemer.

Is een werkgever verplicht om aangepast werk aan te bieden?

De arbeidsgeneesheer kan in het kader van een re-integratietraject de beslissing nemen om de werknemer eventueel te re-integreren. Is dat het geval, dan is de werkgever verplicht om een re-integratietraject op te stellen. Die verplichting vervalt enkel als de werkgever effectief kan aantonen dat de re-integratie om gegronde redenen onmogelijk is.

Besluit

Er bestaat geen wettelijke ontslagbescherming tijdens ziekteperiode van de werknemer, maar er zijn wel een aantal regels waaraan de werkgever zich moet houden. Ontslag kan enkel met een geldige of afdoende reden en niet omwille van ziekte. Het is dus belangrijk om het ontslag te kunnen motiveren.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!