De beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Beëindiging van het contract van rechtswege

  • Bij afloop aan het einde van de looptijd
  • Wanneer het voorwerp van de overeenkomst en dus de specifieke, niet-permanente opdracht waarvoor zij is aangegaan, is voltooid

=> De wet vereist geen schriftelijke documentatie of andere formaliteiten om de aandacht van de werknemer vooraf te vestigen op de beëindiging van de overeenkomst (niet raadzaam aangezien dit voor de rechter zal worden gebruikt).

N.B.: Ziekte of zwangerschap kunnen het einde van de arbeidsovereenkomst niet verhinderen

Andere gevallen van beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Algemeen principe

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en tijdelijke overeenkomsten kunnen niet worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn.

Dergelijke overeenkomsten kunnen echter wel worden opgezegd:

  • Tijdens de proeftijd met een opzegtermijn (quasi-discretionaire opzegging)
  • Opzegging met onmiddellijke ingang is mogelijk wanneer er sprake is van ernstige redenen die te wijten zijn aan het handelen van de werkgever of de werknemer:elke handeling of fout die voortzetting van de arbeidsrelatie onmogelijk maakt, vormt een ernstige reden die onmiddellijke opzegging van de overeenkomst rechtvaardigt
  • In onderlinge overeenstemming tussen de partijen
  • Sluiting van het bedrijf van de werkgever
  • Overlijden van de werknemer
  • Indien de werknemer in aanmerking komt voor een ouderdoms- of invaliditeitspensioen
  • Indien het recht van de werknemer op financiële compensatie wegens ziekte vervalt
  • In geval van externe herindeling

rip-up-the-contract-shutterstock_730880272-min.jpg

Onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd of van de tijdelijke arbeidsovereenkomst

Indien de beëindiging van de overeenkomst door een van de partijen vóór het verstrijken van de in een overeenkomst voor bepaalde tijd vastgestelde termijn, niet wordt gerechtvaardigd door dringende redenen, het optreden van de andere partij of de instemming van die partij, vormt deze beëindiging een contractbreuk die aanleiding geeft tot een veroordeling.

Voortijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever of de aannemer

In geval van vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever komt het bedrag van de schadevergoeding overeen met het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen tot aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Het maximumbedrag van de schadevergoeding is gelijk aan de vergoeding die overeenkomt met de opzeggingstermijn die zou zijn gegeven indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd zou zijn gesloten (d.w.z. 2 maanden salaris).

Voortijdige beëindiging door de werknemer of de uitzendkracht

In geval van vroegtijdige beëindiging door de werknemer heeft de werkgever recht op een schadevergoeding indien kan worden bewezen dat er schade is veroorzaakt.

Het maximumbedrag van de schadevergoeding is gelijk aan de vergoeding voor de opzeggingstermijn die in acht zou zijn genomen indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten (1 maand).

Anne-Sophie-Comazzi_2021-03-01-113409.jpg

Anne-Sophie Comazzi