Zwangerschap en ontslag

pregnant-woman-with-laptop-pexels-5427244.jpg

Principe

Moederschap mag geen aanleiding geven tot enige vorm van discriminatie.

Een werkgever mag een werkneemster niet meer ontslaan van zodra zij hem op de hoogte heeft gebracht van haar zwangerschap. De wijze waarop de werkgever op de hoogte is gebracht van de zwangerschap van de werknemer is niet relevant.

Uitzondering

Een werkgever kan een zwangere werkneemster wel ontslaan om redenen, die niet te wijten zijn aan haar zwangerschap of bevalling. Het kan dan gaan om een dringende reden, een economische reden, foutief gedrag van de werkneemster, ontslag in onderling akkoord, einde contract bepaalde duur,… De werkgever moet hiervan steeds het bewijs leveren.

Periode van bescherming

De periode van bescherming begint te lopen vanaf het ogenblik dat de werkgever over de zwangerschap werd ingelicht en eindigt één maand na de moederschapsrust. Het maakt niet uit op welke manier de werkgever dit te weten is gekomen. De zwangere werkneemster kan de werkgever persoonlijk, schriftelijk of mondeling, ingelicht hebben, maar de werkgever kan ook door medewerkers of verantwoordelijken geïnformeerd zijn.

Wordt de moederschapsrust verlengd om een bepaalde reden, dan loopt deze termijn van één maand ook pas af vanaf het einde van de verlengde moederschapsrust.

Voorbeeld: De moederschapsrust eindigt op 3 maart. Dan loopt de ontslagbescherming tot en met 2 april.

Let op! Als de werkneemster kiest voor een geleidelijke werkhervatting, dan wordt haar ontslagbescherming met 8 weken verlengd. Dit wil dus zeggen dat zij niet ontslagen kan worden tot één maand na het einde van deze 8 weken

De periode van bescherming is een vaste termijn, die niet verlengd wordt door de schorsingsperiodes (ziekte, jaarlijkse vakantie, onbetaald verlof,..) die zich eventueel onmiddellijk na het einde van de moederschapsrust zouden kunnen voordoen.

Beschermingsvergoeding

Mocht de werkgever de werkneemster toch ontslaan zonder geldige reden, dan is hij een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon verschuldigd. Deze vergoeding komt bovenop de vergoedingen die reeds verschuldigd zijn omwille van de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Op deze beschermingsvergoeding zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, maar er moet wel bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. De vergoeding is cumuleerbaar met een verbrekingsvergoeding en met werkloosheidsuitkeringen.

Besluit

Als de werkgever kan aantonen dat hij een grondige reden heeft voor het ontslag, die geen verband houdt met de zwangerschap of de bevalling, dan is er geen probleem. Kan hij dit niet aantonen, dan is hij een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 6 maanden loon.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!