Verlof zonder wedde, hoe verloopt dit?

man-leaning-back-looking-sunset-shutterstock_373650823-min.jpg

Waarover gaat het?

In principe heeft een werknemer recht op een aantal wettelijke vakantiedagen afhankelijk van het aantal effectief gepresteerde en/of gelijkgeschakelde dagen in het vorige kalenderjaar. In België ligt het aantal wettelijke vakantiedagen op 20 (proportioneel verminderd voor deeltijdse werknemers).

Heeft de werknemer ‘recht’ op verlof zonder wedde?

Nee. Het verlof zonder wedde is geen recht dat verworven is in hoofde van de werknemer, maar dit is een akkoord tussen de werkgever en de werknemer. De afwezigheid is namelijk enkel gerechtvaardigd bij arbeidsongeschiktheid of ziekte, op feestdagen, tijdens de jaarlijkse vakantie en wegens tijdskrediet.

De werknemer kan echter wel steeds vakantiedagen zonder wedde aanvragen bij zijn werkgever.

De werknemer en de werkgever moeten het in dat geval eens worden over de dagen verlof zonder wedde (d.i. een tijdelijke opschorting van de arbeidsovereenkomst) en geen van de partijen is verplicht in te stemmen met het verzoek van de andere partij.

Onder verlof zonder wedde verstaat men de afwezigheid van de werknemer, zonder behoud van zijn loon, wegens de opschorting van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, die in onderling akkoord is overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer.

Kijk altijd na of er binnen uw onderneming al een praktijk (gewoonte) of een reglementaire bepaling (arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, CAO) bestaat die de kwestie van het verlof zonder wedde regelt.

In concreto ?

Het akkoord tussen partijen

Wanneer de partijen het eens zijn over een verlof zonder wedde, moeten ze het in principe ook eens zijn over alle modaliteiten van dit verlof.

De wet regelt het verlof zonder wedde echter niet, zodat een mondeling akkoord volstaat.

Het is evenwel sterk aan te bevelen de overeengekomen modaliteiten in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer vast te leggen, zodat eventuele discussies en geschillen vermeden kunnen worden. De modaliteiten die in deze overeenkomst vastgelegd moeten worden zijn de volgende: het aantal dagen verlof zonder wedde, de begin- en einddatum, of het gaat om halve of volledige dagen, het behoud van een voordeel van alle aard en de eventuele financiële bijdrage van de werknemer, ...

De gevolgen voor de werknemer

Verlof zonder wedde is niet zonder gevolgen voor de werknemer!

Zoals de naam zegt, betekent verlof zonder wedde dat de werkgever het loon tijdens de opschorting van de arbeidsovereenkomst niet moet betalen.

De afwezigheid van arbeidsprestaties en van loon heeft concrete gevolgen voor de situatie van de werknemer :

  • Hij heeft geen recht op de extralegale voordelen die verbonden zijn aan de effectieve uitoefening van zijn werk: gsm, maaltijdcheques, bedrijfswagen, enz. Behalve als de werkgever anders beslist, moeten deze zaken tijdens het verlof zonder wedde worden teruggegeven. Opgelet : als de werknemer zijn extralegale voordelen behoudt, zijn deze laatste geen tegenprestatie voor de arbeidsprestaties meer en kunnen ze worden beschouwd als loon.
  • Eindejaarspremie : bij verlof zonder wedde zal de werknemer gedurende het jaar minder arbeidsdagen gepresteerd hebben dan contractueel voorzien, wat een invloed kan hebben op zijn eventuele eindejaarspremie.
  • Sociale zekerheid : aangezien er geen loon wordt uitbetaald, betaalt de werknemer geen bijdragen meer, wat onvermijdelijk gevolgen heeft voor zijn sociale rechten (ziekteverzekering, pensioenverzekering, recht op werkloosheidsuitkering, recht op jaarlijkse vakantie). Opmerking : de werknemer kan er voor kiezen om zelf bij te dragen via een ‘voortgezette verzekering’, en dit gedurende een periode van maximaal 3 maanden per jaar.
  • Bescherming tegen ontslag : gedurende het verlof zonder wedde wordt de arbeidsovereenkomst van de werknemer opgeschort en geniet hij geen enkele bescherming tegen ontslag. In geval van ontslag gedurende deze periode heeft de werknemer recht op zijn opzegtermijn, die ingaat vanaf het einde van zijn verlof zonder wedde.
  • Jaarlijkse vakantie : een dag verlof zonder wedde wordt niet gelijkgeschakeld met een arbeidsdag, en kan dus het vakantiegeld van de werknemer beïnvloeden.

De uitoefening van een ander werk tijdens verlof zonder wedde?

Ja, de werknemer heeft het recht om een ander (tijdelijk) werk uit te oefenen tijdens zijn verlof zonder wedde.

Hij kan dus gebonden zijn aan meerdere werkgevers, maar moet zich onthouden van elke daad van oneerlijke concurrentie.

Conclusie

Verlof zonder wedde moet onderling besproken worden: de werknemer en de werkgever moeten tot een akkoord komen.

Denk er ook aan om uw werknemers goed te informeren. Zoals hierboven uiteengezet, heeft verlof zonder wedde wel degelijk gevolgen voor de werknemer en deze is zich daar niet altijd van bewust.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!