Proefperiode en opzegtermijn

De proefperiode

Wat is een proefperiode?

In het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd gaat het om een periode waarin op proef wordt gewerkt en die aan bijzondere voorwaarden is onderworpen.

Het doel ervan is de vaardigheden en de arbeidscapaciteiten van de werknemer te testen. Het stelt de werknemer ook in staat om te beslissen of het werk bij hem past.

Voorwaarden

Formele voorwaarden

Om geldig te zijn moet het proefbeding

 • schriftelijk worden vastgelegd;
 • voor elke werknemer afzonderlijk;
 • uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer begint te werken.

De arbeidsovereenkomst met het proefbeding moet uiterlijk op het eerste werkuur worden ondertekend, anders heeft zij geen rechtsgeldigheid.

Indien het beding in de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend nadat de werknemer in dienst is getreden of indien de termijn mondeling wordt overeengekomen, is het beding ongeldig en is een mondeling overeengekomen termijn derhalve niet geldig en kan deze niet ingaan.

=> Indien dit niet correct wordt gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst geacht ab initio voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.

Duur van de proefperiode

Principe: de proefperiode kan niet korter zijn dan 2 weken en niet langer dan 6 maanden (behalve in bepaalde gevallen, zie hieronder).

De maximumduur van de proeftijd kan variëren naar gelang van het salaris en het opleidingsniveau van de werknemer:

 • Maximaal 3 maanden voor werknemers die niet het minimumloon ontvangen
 • Maximaal 6 maanden voor werknemers die het minimumloon ontvangen
 • Maximaal 12 maanden voor werknemers met een beginsalaris dat ten minste gelijk is aan of hoger is dan ongeveer 4.365,18 per maand (afhankelijk van de groothertogelijke verordening)

NB: Indien de partijen een proeftijd zijn overeengekomen die langer is dan of gelijk is aan de wettelijke duur, maakt dit niet het gehele beding in kwestie ongeldig, maar alleen het gedeelte dat betrekking heeft op de periode die de wettelijke duur overschrijdt; de rest blijft van kracht.

"Een proeftijd van ten hoogste een maand moet worden gesteld uitgedrukt in gehele weken; een proeftijd van meer dan een maand moet worden gesteld in gehele maanden."

Opschorting van de proeftijd

De proeftijd wordt verlengd met een periode gelijk aan de schorsing, maar ten hoogste met één maand.

 • In geval van ziekte: verlenging van de proeftijd met een duur gelijk aan de duur van de schorsing, met een maximum van 1 maand. Tijdens de proefperiode geniet de werknemer die afwezig is wegens ziekte eveneens ontslagbescherming op voorwaarde dat hij de werkgever op de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid naar behoren heeft ingelicht en binnen de 3 dagen een medisch attest heeft ingediend. Indien de afwezigheid wegens ziekte echter langer duurt dan de proeftijd, heeft de werkgever het recht de overeenkomst op te zeggen. In dat geval stemt het einde van de opzeggingstermijn overeen met het einde van de proefperiode.
 • Uitzondering: zwangere vrouwen => de proeftijd wordt opgeschort vanaf de dag van de indiening van het medisch attest waaruit de zwangerschap blijkt, tot het begin van het moederschapsverlof.

Verlenging van de proeftijd

Een proefperiode kan niet worden verlengd.

Opzegging van de proefperiode en opzeggingstermijn

Principe: de overeenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd tijdens de proefperiode van ten minste twee weken, BEHALVE: => Om ernstige redenen die tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst leiden

Na de proefperiode van twee weken kan de proefperiode door beide partijen worden beëindigd:

 • Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of persoonlijke overhandiging met handtekening op de kopie van de opzeggingsbrief ter bevestiging van ontvangst
 • Geen voorafgaand gesprek nodig (verschilt naargelang de auteurs) - Verplicht bij ontslag op staande voet
 • Geen vermelding van redenen tenzij de werknemer daarom vraagt (behalve in geval van ontslag op staande voet)

Bijzonder geval: duur van de proefperiode voor uitzendarbeid

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan een proefperiode omvatten.

X-Lux-La-période-dessai-et-les-délais-de-préavis_NL-Tabel-1.PNG

Opzegging

De duur van de opzeggingstermijn

Contract van onbepaalde duur

De duur van de opzeggingstermijn hangt af van de duur van de ononderbroken dienst van de werknemer bij de werkgever.

X-Lux-La-période-dessai-et-les-délais-de-préavis_NL-Tabel-2.PNG

NB: Deze termijn kan geen schorsingen of onderbrekingen omvatten. Het einde van de opzeggingstermijn kan dus niet worden uitgesteld wegens ziekte of ongeval.

Het is niet mogelijk te bepalen dat de werknemer een langere opzegtermijn in acht moet nemen dan de wettelijke termijn, wanneer een beding in die zin in strijd zou zijn met de openbare orde. Het is daarentegen wel mogelijk te bepalen dat de werkgever een langere opzeggingstermijn dan de wettelijke termijn in acht moet nemen, indien dit beding de werknemer ten goede komt.

Opzegtermijn tijdens de proeftijd

Uitgedrukt in dagen en berekend in verhouding tot de duur van de proeftijd zoals die in de arbeidsovereenkomst is vastgesteld.

X-Lux-La-période-dessai-et-les-délais-de-préavis_NL-Tabel-3.PNG

NB: de opzegtermijn kan niet vallen na afloop van het proefcontract, anders wordt het contract een contract voor bepaalde tijd. De opzegtermijn moet binnen de proefperiode vallen!

De aanvangsdatum van de opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn kan ten aanzien van de werknemer slechts aanvangen

 • Op de 15e dag van de maand waarin de opzegging van de overeenkomst is meegedeeld, als de mededeling vóór deze datum is gekomen (dus uiterlijk op de 14e dag van de maand);
 • De 1e dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de kennisgeving van de beëindiging is gedaan, als de kennisgeving na de 14e dag van de maand is gedaan.

Begin van de opzeggingstermijn: de datum waarop de brief is gepost OF de brief is overhandigd.

Anne-Sophie-Comazzi_2021-03-01-113409.jpg

Anne-Sophie Comazzi