Individueel opleidingsverlof

Wat is het "individueel scholingsverlof"?

Personen die hun beroepsvaardigheden willen ontwikkelen door een opleiding te volgen, kunnen van dit verlof gebruik maken. Bijvoorbeeld: om deel te nemen aan een cursus, examens voor te bereiden en af te leggen, een scriptie te schrijven.

woman-teaching-shutterstock_1536455135-2-min.jpg

Kenmerken van individueel scholingsverlof

Wie komt in aanmerking voor dit scholingsverlof?

Werknemers

 • Indien hij een arbeidsplaats heeft die in Luxemburg is gelegen, ongeacht zijn woonplaats.
 • Als hij door een arbeidsovereenkomst gebonden is aan een onderneming of vereniging die wettelijk gevestigd en actief is in Luxemburg.
 • Indien hij bij het begin van het verlof 6 maanden of langer voor de werkgever heeft gewerkt. Werknemers kunnen echter hun verlofaanvraag indienen voordat zij 6 maanden bij de onderneming hebben gewerkt.

Zelfstandigen en vrije beroepen

 • Als zij ten minste twee jaar onder het Luxemburgse socialezekerheidsstelsel vallen.

Wat voor soort opleiding wordt gedekt?

Het verlof geldt voor opleidingen die zowel in Luxemburg als in het buitenland worden aangeboden. De opleiding hoeft niet rechtstreeks verband te houden met de huidige functie.

De opleiding kan plaatsvinden tijdens de werkuren, 's avonds of in het weekend.

Organisaties die opleidingen aanbieden:

 • Particuliere scholen of staatsscholen indien hun activiteit door de overheid is erkend
 • De beroepsverenigingen
 • De gemeenten
 • Particuliere stichtingen, particulieren en verenigingen die door de Minister van Onderwijs zijn erkend
 • Ministeries, overheden, openbare instellingen

Opleidingen die op een andere wijze worden ondernomen en medegefinancierd, komen niet in aanmerking:

 • Opleidingscursussen die deel uitmaken van een beroepsopleidingsplan of -project
 • Opleidingscursussen die worden gevolgd in het kader van een opleidingsverlof voor personeelsvertegenwoordigers
 • Opleidingscursussen voor veiligheidsfunctionarissen (aangewezen werknemers)
 • gesubsidieerde opleidingscursussen zoals programma's ter bevordering van het leren van de Luxemburgse taal
 • Opleidingscursussen die in aanmerking komen voor financiële steun in het kader van arbeidstijdverkorting

De werknemer kan telefonisch of per e-mail contact opnemen met de dienst Beroepsopleiding van het ministerie van Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur als hij niet zeker weet of zijn opleiding in aanmerking komt voor de toekenning van een individueel opleidingsverlof.

Ministerie van Nationaal Onderwijs, Jeugd en Jongeren
29, rue Aldringen
L 2926 Luxembourg

E-mail: info@men.lu
Tel: (+352) 247-85100
Fax: (+352) 247-85113
Postadres: L-2926 Luxemburg

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
8.30 - 11.30 uur
14.00 - 17.00 uur.

Hoe werken de opleidingsdagen?

Elke werknemer heeft recht op 80 dagen individueel opleidingsverlof tijdens zijn beroepsloopbaan.

Deze 80 dagen kunnen in verschillende fasen worden opgenomen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Minimum 1 dag per keer
 • Maximum 20 dagen over een periode van 2 jaar.

De werknemer kan 1/3 van de aan de opleiding bestede tijd recupereren.

Berekening:

 • Aantal uren opleiding/8 uur (indien voltijds) = aantal dagen opleiding
 • Aantal dagen opleiding/3 = aantal dagen scholingsverlof

Voor deeltijdwerknemers worden de opleidingsdagen berekend in verhouding tot de werkelijke arbeidstijd.

Voorbeeld:

Een voltijdse werknemer heeft 26 uur opleiding gehad.

26/8 = 3,25 dagen opleiding

3,25/3 = 1,0833333 dagen scholingsverlof, naar beneden af te ronden op het dichtstbijzijnde gehele getal

Let op: Een werknemer kan scholingsverlof aanvragen om zich voor te bereiden op en deel te nemen aan een diploma/certificering waarvoor alleen persoonlijke revisies nodig zijn (geen aanwezigheid in de klas).

Het is dan noodzakelijk om:

 • zich ervan te vergewissen dat het diploma/certificaat in aanmerking komt voor de toekenning van individueel scholingsverlof;
 • in overleg met het betrokken instituut te bepalen hoeveel uren persoonlijke arbeid voor de examens worden aanbevolen.

Voorbeeld: Een werknemer wil het CFA-examen (Chartered Financial Analyst ) afleggen. Het CFA Institute beveelt voor elk examen 300 uur persoonlijke arbeid aan, wat recht geeft op (maximaal) 12 dagen individueel scholingsverlof.

Wat zijn de gevolgen van opleiding voor het loon?

Opleidingsverlof wordt beschouwd als een effectieve werkperiode. Als dusdanig:

 • Mag het niet worden afgetrokken van het jaarlijks verlof
 • Het mag niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de verschuldigde vakantiedagen

De werknemer blijft in aanmerking komen voor de bepalingen inzake arbeidsbescherming en sociale zekerheid.

Laptop-on-desk-with-paper-stack-shutterstock_87401582-min.jpg

Aanvragen van scholingsverlof - werknemers

De werknemer moet het eerste deel van de aanvraag voor scholingsverlof invullen. Dit formulier wordt vervolgens aan de werkgever voorgelegd.

De werkgever vult het desbetreffende deel van het formulier in, met vermelding van zijn advies en, in geval van een negatief advies, van de redenen daarvoor.

Opgelet: de werkgever mag het verzoek om scholingsverlof niet weigeren. Hij kan alleen om uitstel vragen als de afwezigheid van de werknemer gevolgen kan hebben voor de goede werking van het bedrijf of de verdeling van het jaarlijkse verlof onder het personeel van het bedrijf. Het verlof kan slechts één keer worden uitgesteld, voor een periode van maximaal één jaar.

De werknemer zendt het formulier vervolgens naar de dienst beroepsopleiding van het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Jongeren (MENEJ).

Bij de aanvraag te voegendocumenten

 • Inschrijvingsbewijzen met vermelding van het aantal uren opleiding
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Een bewijs van inschrijving bij de sociale zekerheid

Uiterstedatum: het formulier moet 2 maanden voor de aanvang van het gevraagde verlof worden ingediend.

De MENEJ neemt een beslissing over de aanvraag en zendt de werknemer en de werkgever per brief zijn goedkeuring of afwijzing.

Vergoeding van de werknemer

Tijdens het opleidingsverlof betaalt de werkgever de werknemer een financiële vergoeding die overeenkomt met het gemiddelde dagloon. Deze vergoeding is begrensd: zij mag niet meer bedragen dan vier keer het sociale minimumloon voor ongeschoolde arbeiders.

Vervolgens wordt de vergoeding aan de werkgever terugbetaald door bij de MENEJ een verzoek om terugbetaling in te dienen.

Documenten die bij de vergoedingsaanvraag moeten worden gevoegd:

 • De door de werknemer aan de werkgever verstrekte bewijzen van deelneming
 • De loonstrookjes voor de betreffende periode
 • Een attest van de werkgever met vermelding van de precieze data van het opgenomen opleidingsverlof
 • Een kopie van de ministeriële goedkeuring
 • Een kopie van de brief van de CCSS met vermelding van het percentage van de bijdrage aan de Mutualité des employeurs (ziekenfonds van de werkgevers).

Terugbetaling: de MENEJ betaalt de werkgever het bedrag van de financiële vergoeding terug, alsmede het werkgeversaandeel van de socialezekerheidsbijdragen.

Dienst beroepsopleiding
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg

Postadres:
L-2926 Luxembourg

Tel: (+352) 247-85239
Fax: (+352) 247-4116
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur.

Aanvraag van scholingsverlof - zelfstandigen/vrije beroepen

De zelfstandige vraagt een scholingsverlof aan bij de dienst beroepsopleiding van de MENEJ.

Bij de aanvraag moeten de volgendedocumenten worden gevoegd

 • Inschrijvingsbewijzen met vermelding van het aantal opleidingsuren
 • Een bewijs van inschrijving bij de sociale zekerheid

Uiterstedatum: het formulier moet ten minste 2 maanden vóór de aanvang van het gevraagde verlof worden toegezonden.

De MENEJ neemt een besluit over de aanvraag en zendt de goedkeuring of afwijzing per brief aan de zelfstandige aanvrager.

Vergoeding voor zelfstandigen

De vergoeding van de zelfstandige wordt rechtstreeks door de staat betaald.

Zij wordt vastgesteld op grond van het inkomen dat in het laatste belastingjaar als bijdragegrondslag voor de pensioenverzekering is gebruikt. De vergoeding is begrensd: zij mag niet meer bedragen dan vier keer het sociale minimumloon voor een ongeschoolde arbeider.

Procedure: de zelfstandige aanvrager moet een verzoek om terugbetaling aan de MENEJ zenden.

Bij te voegendocumenten:

 • De bewijzen van deelname aan de opleiding
 • Het inkomensattest dat voor het laatste belastingjaar als bijdragebasis voor de pensioenverzekering werd gebruikt
 • Een kopie van de ministeriële goedkeuring

In geval van valse verklaringen:

Toegekende vergoedingen moeten onmiddellijk terugbetaald worden wanneer ze verkregen zijn door onjuiste/onvolledige verklaringen en de begunstigde hiervan op de hoogte was.

De begunstigde moet nog steeds de wettelijke rente betalen vanaf de dag van terugbetaling.

Anne-Sophie-Comazzi_2021-03-01-113409.jpg

Anne-Sophie Comazzi