Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur?

Wie kan de arbeidsovereenkomst opzeggen?

Zowel werkgever als werknemer kunnen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur opzeggen.

Op welke manier kan men de overeenkomst opzeggen?

Dit kan zowel door middel van het presteren van een opzeggingstermijn als door het betalen van een verbrekingsvergoeding.

Hoe moet de opzegging gebeuren?

Door de werkgever

  • Per aangetekende brief
  • Bij exploot door de gerechtsdeurwaarder

Door de werknemer

  • Van hand tot hand
  • Per aangetekende brief
  • Bij exploot door de gerechtsdeurwaarder

Wanneer begint de opzeggingstermijn te lopen?

Voor alle werknemers is dit ‘de maandag’ volgend op de week waarin de opzegging ter kennis werd gegeven

Welke opzeggingstermijn moet toegepast worden?

Arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2014

x-EG-Hoe-beëindig-ik-een-arbeidsovereenkomst-van-onbepaalde-duur-in-België_NL-tabel-1.PNG

Arbeidsovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2014

De berekening van de opzeggingstermijn voor een werknemer die voor 1 januari 2014 in dienst trad, moet in 2 stappen gebeuren. Beide termijnen moeten nadien opgeteld worden om de uiteindelijke opzeggingstermijn te bekomen.

Deel I: Berekening van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit die verworven is op 31 december 2013

Voor de bedienden wordt een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om een lagere bediende (jaarloon in 2013 bedraagt maximum 32.254 EUR) of een hogere bediende ( jaarloon in 2013 is hoger dan 32.254 EUR).

x-EG-Hoe-beëindig-ik-een-arbeidsovereenkomst-van-onbepaalde-duur-in-België_NL-tabel-2.PNG

*Als het ontslag uitgaat van de werknemer gelden er twee begrenzingen op de na te leven opzeggingstermijnen:

Bij de berekening van stap 1 wordt de maximum opzeggingstermijn al bereikt:

Indien het ontslag uitgaat van de werknemer, moet geen rekening gehouden worden met de termijn zoals bekomen in stap 2 (= alsof de werknemer in dienst zou komen op 1 januari 2014), indien de berekening in stap 1 (= berekening van de anciënniteit verworven op 31 december 2013) reeds een opzeggingstermijn oplevert van:

  • Voor de lagere bedienden: maximum 3 maanden
  • Voor de hogere bedienden: maximum 4,5 maanden

In bovenstaande gevallen dient dus enkel stap 1 uitgevoerd te worden met een maximum van 3 of 4,5 maanden.

Bij de berekening van stap 1 wordt de maximum opzeggingstermijn niet bereikt:

Indien bij de berekening van stap 1 (= berekening van de anciënniteit verworven op 31 december 2013) een opzeggingstermijn van 3 maanden (lagere bedienden) of 4,5 maanden (hogere bedienden) NIET bereikt wordt, dan dient stap 2 uitgevoerd te worden. Bij ontslag door de werknemer kan de totale opzeggingstermijn na toepassing van stap 1 en stap 2 maximum 13 weken bedragen.

Er geldt dus een begrenzing van maximum 13 weken, ook al wordt een hoger resultaat bekomen na toepassing van stap 1 en stap 2.

Deel II: Berekening van de opzeggingstermijn in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014

De berekening van de opzeggingstermijn zal gebeuren volgens de bepalingen die gelden vanaf 1 januari 2014 en alsof de werknemer in dienst zou komen op 1 januari 2014. Iedere werknemer start op 1 januari 2014 met 0 jaar anciënniteit.

Beide termijnen (stap 1 + stap 2) moeten vervolgens opgeteld worden om de uiteindelijke opzeggingstermijn te bekomen

De opzeggingstermijn die op die manier wordt bekomen, geldt ook voor de berekening van de opzeggingsvergoeding.

Besluit

Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de overeenkomst voor onbepaalde duur, maar beide partijen moeten hierbij rekening houden met de na te leven opzeggingstermijnen.

Heidi-Vergauwe.jpg

Heidi Vergauwe

Toegewijde en nauwgezette Payroll & HR Advisor, altijd bereid om voor de extra (s)mile te gaan!